ÞJÓÐ2GH05

ÞJÓÐ2GH05 - Grunnhugtök og markaðsöfl

Viðfangsefni: Grunnhugtök og samspil þeirra, hagfræðileg orsakasamhengi, markaðsöfl, utanríkisviðskipti
Lýsing: Kynnt eru grunnhugtök og meginviðfangsefni hagfræðinnar s.s. efnahagshringrásin, framboð og eftirspurn, verðmyndun í fullkominni samkeppni, utanríkisviðskipti, fjármál og hlutverk hins opinbera, mismunandi hagkerfi og kenningar, þjóðarframleiðsla og hagvöxtur, verðbólga og vísitölur. Fjallað er um grunneiningar hagkerfisins og samspil þeirra í markaðsþjóðfélagi. Hringrás efnahagslífsins er útskýrð og fjallað um helstu hagstærðir þjóðarbúsins og innbyrðis tengsl þeirra. Meginþættir í efnahagsþróun eru teknir fyrir og hagræn vandamál skoðuð með dæmum úr íslensku efnahagslífi. Kynnt er margvísleg framsetning á hagfræðilegu efni. Nemendur fá þjálfun í að lesa úr línuritum og innsýn í notkun vísitalna, hlutfallareiknings, vegins meðaltals og fleiri algengra aðferða við vinnslu á hagfræðilegum upplýsingum. Áhersla er lögð á að nemendur geti hagnýtt sér Netið til öflunar hagfræðilegra upplýsinga.
Forkröfur: Engar

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • grundvelli hagfræðinnar sem fræðigreinar, meginviðfangsefnum og grundvallarspurningum
 • uppruna tekna samfélagsins
 • helstu kenningum Adam Smith og John M. Keynes
 • markaðsöflunum, jafnvægi markaðarins og verðteygni
 • helstu einkenni markaðshagkerfis, blandaðs hagkerfis og miðstýrðs áætlanahagkerfis
 • grunneiningum hagkerfisins og meginhlutverk þeirra
 • lögmálinu um minnkandi afrakstur í framleiðslu
 • hringrás opins, blandaðs hagkerfis
 • hlutverki og umsvifa hins opinbera í efnahagslífinu og aðferða til fjármögnunar þess
 • einkavæðingu
 • helstu markmið og leiðir við stjórn efnahagsmála
 • verðbólgu, mismunandi tegundum verðbólgu, orsökum, afleiðingum og hugsanlegum lausnum
 • helstu aðferðum og stærðum uppgjörs þjóðhagstærða
 • hagvexti, þýðingu hennar og forsendur
 • atvinnuleysi, orsökum, afleiðingum og hugsanlegum lausnum
 • greiðslujöfnuði og samsetningar hans með sérstakri áherslu á viðskiptajöfnuð
 • áhrifaþætti um nafngengi gjaldmiðla og tilhögun við skráningu á gengi íslensku krónunnar
 • helstu ákvörðunarþátta utanríkisviðskipta, svo sem kenninga um hlutfallslega yfirburði og algjöra yfirburði
 • helstu aðila á peningamarkaði og hlutverki seðlabanka Íslands
 • efnahagslegu samhengi í þjóðfélaginu

Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • reikna út markaðsjafnvægi og verðteygni út frá gefnum stærðfræðilegum forsendum um eftirspurn og framboð
 • reikna út helstu stærðir þjóðhagsreikninga
 • reikna verðbólgu og breytingu á vísitölum
 • reikna út þjóðhagstærðir á föstu verðlagi og hlutfallslegar breytingar á milli ára
 • reikna hagvöxt
 • reikna atvinnuleysi
 • reikna út hlutfallslega yfirburði í milliríkjaviðskiptum þjóða
 • hagnýta sér netið til öflunar hagfræðilegra upplýsing

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • útskýra lögmál markaðarins og meginþætti verðmyndunar á markaði
 • nota þá þekkingu sem hann hefur öðlast til lausnar á raunverulegum viðfangsefnum hagfræðinnar
 • draga ályktanir um samspil mismunandi efnahagsþátta- og stærða
 • yfirfæra hagfræðilegar kenningar og aðferðir yfir á raunveruleg dæmi
 • bera saman ýmsar þjóðhagsstærðir óháð tíma
 • lesa um efnahagsleg málefni og hlusta á umræður með skilningi
 • taka þátt í daglegri efnahagsumræðu út frá faglegu sjónarmiði
 • beita upplýsingatækni við öflun upplýsinga og lausn verkefna
Til baka