ÞÝSK1EL05

ÞÝSK 1EL05 - Einstaklingurinn og lífið, 1. áfangi í þýsku 

Viðfangsefni: Málfræði, orðaforði og málfærni
Lýsing: Áfanginn er byrjunaráfangi þar sem áhersla er lögð á að nemendur tileinki sér undirstöðuatriði tungumálsins. Nemendur fá innsýn í menningu og staðhætti á þýska menningarsvæðinu og kynnast ýmsum venjum í samskiptum og siðum. Í byrjun eru nemendur þjálfaðir í öllum málfærniþáttum; tali, hlustun, ritun og lesskilningi. Áhersla er lögð á framburð, grunnatriði málnotkunar og uppbyggingu orðaforða sem tengist nemandanum og hans nánasta umhverfi. Nemendur þjálfist í sjálfstæðum vinnubrögðum, eru hvattir til að tileinka sér árangursríka námstækni og þjálfaðir í að meta framvindu sína í námi.
Forkröfur: Engar
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að ná leikni- og hæfnimarkmiðum áfangans
 • grundvallarþáttum þýska málkerfisins
 • framburðarreglum og tónfalli tungumálsins
 • þýskumælandi löndum og fengið innsýn í menningu, samskiptavenjur og siði þeirra
Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • skilja talað mál um kunnugleg efni
 • fylgja einföldum fyrirmælum og skilja helstu kveðjur og kurteisisávörp
 • lesa einfalda texta sem innihalda algengan orðaforða, um umhverfi hans og áhugamál
 • taka þátt í einföldum samræðum um efni sem hann þekkir eða hefur áhuga á
 • beita kurteisis- og málvenjum við hæfi
 • segja á einfaldan hátt frá sjálfum sér, fjölskyldu sinni, vinum og áhugamálum með því að beita orðaforða og framburði á sem réttastan hátt
 • skrifa stuttan, einfaldan texta um sjálfan sig og sitt nánasta umhverfi
 • fyllt út einföld eyðublöð, skrifað póstkort og minnismiða
 • tjá sig munnlega og skriflega á einfaldan hátt um persónulega hagi og efni sem hann þekkir
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • greina einfaldar upplýsingar í mæltu máli
 • skilja meginatriði einfaldra texta og greina einfaldar upplýsingar
 • miðla upplýsingum um sjálfan sig og nánasta umhverfi sitt, s.s. fjölskyldu, vinum, áhugamálum með því að beita orðaforða á sem réttastan hátt
 • leysa úr viðfangsefnum einn eða í samstarfi við aðra
 • meta eigið vinnuframlag og kunnáttu
 • tileinka sér jákvætt viðhorf til þýskunámsins og öðlast trú á eigin getu í faginu