ÍSLE3RR05

ÍSLE 3RR05 - Ritgerðarsmíð, þýðingar og þjálfun í upplestri og framsögn 

Viðfangsefni: Ritgerðarsmíð, þýðingar og þjálfun í upplestri og framsögn
Lýsing: Helstu markmið áfangans eru að nemendur æfist í því að gera heimilda- eða rannsóknarritgerð þar sem miðað er við kröfur á háskólastigi, nemendur vinna út frá rannsóknarspurningu eða efnisyfirlýsingu og styðjast við heimildir í vinnu sinni. Auk þess fást nemendur við þýðingar ólíkra texta.
Í áfanganum eru nemendur þjálfaðir í upplestri og framsögn. Lögð er áhersla á áheyrilegan, skýran og blæbrigðaríkan framburð. Nemendur læra undirstöðuatriði í ræðumennsku og flytja fjölbreytta texta í bundnu máli og óbundnu.
Forkröfur: ÍSLE 2BM05
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • ritgerðarsmíð og heimildavinnu
 • helstu hugtökum sem tengjast gerð heimildaritgerða
 • helstu einkennum íslensks talmáls við mismunandi aðstæður
 • helstu einkennum íslensks talmáls við flutning efnis
 • mismunandi málsnið í íslensku talmáli
 Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • nota fræðileg vinnubrögð við heimildaritgerðasmíð
 • beita gagnrýninni hugsun við úrvinnslu efnis
 • beita skipulögðum aðferðum við úrvinnslu efnis
 • koma efni á framfæri á vel uppbyggðan, skýran og greinargóðan hátt
 • lesa fræðilegan texta á íslensku og erlendu tungumáli
 • nýta sér uppbyggilega gagnrýni
 • tjá sig munnlega með skýrum hætti
 • skilja og nota algeng stílbrögð
 • semja ræður og kynningar með því að draga saman og nýta upplýsingar úr ýmiss konar heimildum og flétta saman við eigin viðhorf og ályktanir
 • flytja af öryggi ræður, endursagnir, lýsingar og kynningar á tilteknum málefnum
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • nota ýmsar aðferðir við að leysa viðfangsefni
 • skipuleggja vinnutíma sinn og forgangsraða viðfangsefnum
 • nýta fyrri reynslu, þekkingu og skilning við úrlausn nýrra viðfangsefna
 • breyta hugmynd í afurð
 • styrkja eigin málfærni
 • beita skýru, lýtalausu og blæbrigðaríku máli við flutning á ýmiss konar efni
 • taka þátt í málefnalegum umræðum, byggja upp skýra röksemdafærslu, tjá afstöðu og efasemdir um efnið og komast að niðurstöðu