Jafnrétti

Jafnréttisstefna og jafnrétti í Flensborgarskólanum

Jafnréttisnefnd Flensborgarskólans leggur áherslu á virka jafnréttisstefnu og að miðla upplýsingum um jafnréttismál í skólanum. Sagðar verða fréttir af ýmsum þeim viðburðum sem tengjast jafnréttismálum og eiga sér stað innan Flensborgarskólans sem og í samfélaginu.

Hér á undirsíðum má sjá jafnréttisáætlun skólans, ýmsar tölulegar upplýsingar varðandi kynjaskiptingu innan skólans í samhengi við nám, störf, nefndir og fleira. Þá eru upplýsingar um jafnréttisnefnd, hverjir sitja í henni og einnig verða tilvísanir á valdar vefsíður með jafnréttisupplýsingum og bjargráðum.

 Aðgerðaáætlun 2020-2022

 

Aðgerðaáætlun Flensborgarskólans miðar meðal annars að því að auka almenna vitund fyrir jafnréttismálum, tryggja jafnrétti í öllu starfi skólans og koma í veg fyrir hvers konar mismunun. Hún á einnig að auka almenna ánægju bæði starfsfólks og nemenda og stuðla að bættum starfsanda og menningu skólans. Aðgerðaáætlunin er unnin í samræmi við lög nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla og einnig í samræmi við Aðalnámskrá framhaldsskólanna frá 2011 2. útgáfa 2015 en þar er lögð áhersla á að starfshættir skólanna skuli mótast af umburðarlyndi og jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi og ábyrgð.

Ætlunin er að:

     Huga enn betur að fræðslu um jafnréttismál innan Hámarks - umsjónar- og lífsleikniskennslu skólans. Þar næst til allra nemenda skólans og því mikilvægt að fá öfluga fræðslu og umræðu um jafnréttismál inn í hópana og þannig hlúa að jákvæðri skólamenningu og viðhorfi nemenda.

     Bjóða skal upp á grunnáfanga í kynjafræði. Þar skal meðal annars leggja áherslu á kynja- og jafnréttisfræðslu, sögu jafnréttisbaráttunnar og fleira. 

     Efla samstarf milli jafnréttisnefndar starfsfólks og jafnréttisráðs nemendafélagsins.

     Halda skal málþing/fyrirlestur/örfyrirlestra/ þemadag á hverju skólaári þar sem jafnréttismál eru til umfjöllunar.

     Jafnréttisfulltrúi fer inn í valda nemendahópa til að hvetja til virkrar þátttöku allra nemenda í félagsstarfi innan skólans og vekja þar með nemendur til meðvitundar um gildi þess að bæði kynin komi fram fyrir hönd skólans.

     Að áhersla heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna gæti í öllum kenndum áföngum við skólann og í öllu starfi skólans.

     Vinna áfram markvisst gegn kynbundnu ofbeldi á vinnustöðum með því að auka fræðslu jafnt til starfsfólks og nemenda.

 

Jafnréttisáætlun Flensborgarskólans í Hafnarfirði

 

 

Flensborgarskólinn leggur áherslu á að nýta til jafns þá auðlegð sem felst í menntun, reynslu og viðhorfum bæði karla og kvenna. Jafnréttisáætlun skólans er ætlað að stuðla að jafnri stöðu og virðingu kvenna og karla innan skólans og minna starfslið og nemendur á mikilvægi þess að allir fái notið sín án tillits til kyns, sbr lög nr 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.

Flensborgarskólinn leggur einnig áherslu á að allir fái notið sín án tillits til annarra þátta, svo sem trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, kynhneigðar, litarháttar, efnahags, ætternis, fötlunar, aldurs og stöðu að öðru leyti, enda starfar Flensborgarskólinn í takt við aðalnámskrá framhaldsskólanna 2011(2. útgáfa 2015) og gildandi lög þar að lútandi, sbr lög nr. 86/2018 um bann við allri mismunun fólks á vinnumarkaði og lög nr. 85/2018 um jafna meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna utan vinnumarkaðar.

Flensborgarskólinn starfar einnig í anda heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna og eru þau  framkvæmdaáætlun í þágu mannkynsins, jarðarinnar og hagsældar. Með henni er leitast við að stuðla að friði um gjörvallan heim og þar með auknu frelsi og eru þetta leiðarljós Flensborgarskólans.

 

Jafnréttisnefnd og jafnréttisfulltrúi

Í áætluninni er gerð grein fyrir jafnréttisnefnd og jafnréttisfulltrúa auk þess sem sett eru fram helstu markmið og aðgerðir skólans sem miða að jafnrétti kynjanna og jafnrétti almennt innan skólans.

 Innan skólans starfar jafnréttisnefnd sem skipuð er á opnum fundi starfsmanna í upphafi hvers skólaárs:

 

Hlutverk nefndarinnar er meðal annars að endurskoða og móta allar áætlanir Flensborgarskólans í jafnréttismálum, að fylgjast með stöðu jafnréttismála í skólanum, og vera ráðgefandi fyrir jafnréttisfulltrúa skólans.

 

Í starfi sínu hafi nefndin til hliðsjónar jafnréttisáætlun menntamálaráðuneytis og Stjórnarráðs sem og lög og reglugerðir sem við eiga.

 

Helstu verkefni nefndarinnar eru að:

 

     endurskoða jafnréttisstefnu skólans.

     hafa eftirlit með að farið sé að lögum og reglum í jafnréttismálum og að jafnréttisáætlunum sé fylgt eftir meðal annars með því að safna og birta reglulega upplýsingar um stöðu jafnréttismála í skólanum.

     fylgjast með framgangi verkefna innan skólans sem kveðið er á um í framkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálum.

     vera til ráðgjafar við gerð aðgerðaáætlana um hvernig rétta skuli hlut kynja þar sem það á við.

     hafa yfirsýn yfir lög og reglur stjórnvalda um jafnréttismál kynjanna og fylgjast með breytingum á þeim.

      fylgjast með umræðu um jafnréttismál eftir því sem við verður komið.

     vera ráðgefandi um fræðslu um jafnréttismál fyrir stjórnendur og annað starfsfólk.

     halda uppi umræðu og fræðslu um jafnréttismál og koma á framfæri hugmyndum sem stuðla að auknu jafnrétti.

     gefa starfsfólki og nemendum greiðan aðgang að aðila sem ber ábyrgð og/eða getur komið málum þeirra í farveg og skal sú persóna vera augljós. Mannauðsstjóri kemur að málum er varða starfsfólk skólans, auk trúnaðarmanna. Náms- og starfsráðgjafar taka á móti ábendingum og/eða málum frá nemendum og framfylgja þeim á fundi nemendaverndarráðs.

 

Í Flensborgarskólanum starfar jafnréttisfulltrúi. Hlutverk hans er að fjalla um og hafa eftirlit með jafnréttisstarfi í skólanum. Jafnréttisfulltrúi sendir mennta- og menningarmálaráðuneyti árlega greinargerð um jafnréttisstarf skólans sbr. lög nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Jafnréttisfulltrúi á sæti í jafnréttisnefnd. Jafnréttisfulltrúi Flensborgarskólans er Borghildur Sverrisdóttir en auk hennar sitja, Elín Guðmundardóttir, Styrmir Reynisson og Áslaug Þórðardóttir í jafnréttisnefnd og voru þau valin til starfa á opnum skólafundi í nóvember 2019. Aðstoðarskólameistari og mannauðsstjóri Flensborgarskólans unnu með jafnréttisnefnd að gerð þessarar jafnréttisáætlunar skólans.

 

Jafnréttisáætlun þessi er gerð í samræmi við 18. grein laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 þar sem kveðið er á um að leggja beri áherslu á að tryggja konum og körlum jafnan rétt. Jafnframt segir að jafnréttisáætlun og jafnréttissjónarmið í starfsmannastefnu skuli endurskoða á þriggja ára fresti.

 

Jafnréttisáætlun þessi var lesin og yfirfarin á samráðsfundi 6. febrúar 2020 og var hún kynnt starfsfólki á skólafundi miðvikudaginn 12. febrúar 2020.  Áætlun verður einnig kynnt nemendum á opnum fundi í sal skólans.

Jafnréttisáætlun skal endurskoða á þriggja ára fresti, næst árið 2023 og stefnt er að jafnréttisnefnd ljúki þeirri vinnu í desember það ár.

 

# # #

 

Áætlunin er í tveimur hlutum. Fjallar sá fyrri um almennt um skólann sem vinnustað þar sem starfslið hans er í forgrunni og sá síðari um skólann sem menntastofnun með megináherslu á nemendur.

 

 

I. hluti:  Skólinn sem vinnustaður

 

Allar mikilvægar ákvarðanir sem varða starfsfólk skulu metnar frá jafnréttissjónarmiði. Konur og karlar skulu hafa jafnan rétt til launa, stöðuveitinga, starfa og þátttöku í nefndum og ráðum. Mikilvægt er að bæði kyn fái notið starfsþjálfunar og endurmenntunar að jöfnu. Auglýsingar, upplýsingagjöf, kynbundið ofbeldi, kynferðisleg og kynbundin áreitni og tengsl við starfsmannastefnu eru einnig viðfangsefni jafnréttisáætlunar skólans.

 

 

Launajafnrétti

 

Við ákvörðun launa skal þess gætt að kynjum sé ekki mismunað. Konum og körlum skulu greidd jöfn laun og skulu njóta sömu kjara fyrir sömu eða jafn verðmæt störf. Kynjajafnréttis skal einnig gætt við úthlutun hvers konar þóknunar og hlunninda, beinna og/eða óbeinna. Þessa alls er gætt með jafnlaunavottun skólans, sjá nánari upplýsingar í jafnlaunastefnu á heimasíðu skólans, en þar segir m.a. að stjórnendur skólans skulu setja fram jafnlaunamarkmið og rýna jafnlaunakerfið árlega með launagreiningu. Jafnlaunastefnan felur jafnframt í sér skuldbindingar um stöðugar umbætur, eftirlit og viðbrögð.

Jafnlaunavottunin var veitt þann 24. október 2019, en Flensborgarskólinn var einn af fyrstu framhaldsskólum landsins til að hljóta slíka vottun. Ferlið sjálft, jafnlaunavottunin, var unnið á ellefu mánaða tímabili, frá 1. janúar 2019 til 24. október 2019. Launagreining var gerð og gæðahandbók gefin út og fór ytri úttekt, unnin af úttektaraðilum, BSI á Íslandi, fram í ágúst og september 2019. Skólanum barst jafnlaunamerki Jafnréttisstofu þann 2. janúar 2020.

Úttekt BSI á jafnlaunakerfi Flensborgarskólans staðfesti að starfsfólk skólans fær greidd sömu laun fyrir jafnverðmæt störf. Vottunin leiddi einfremur í ljós að ákvarðanir um laun fela ekki í sér kynbundna mismunun. Þegar grunnlaun voru skoðuð og tekið hafði verið tillit til helstu þátta sem hafa áhrif á laun voru konur með 1,28% lægri laun en karlar. Þegar föst laun voru hins vegar skoðuð og tekið hafði verið tillit til helstu þátta sem hafa áhrif á laun voru konur með 0,95% lægri laun en karlar. Þegar heildarlaun voru skoðuð og tekið hafði verið tillit til helstu þátta sem hafa áhrif á laun voru konur með 1,90% lægri laun en karlar. Einnig kom í ljós að hlutfallsleg skipting kynjanna innan skólans er að einhverju leyti skökk, þar störfuðu 66% konur og 34% karlar í mars 2019. Skólinn leitast ávallt við að hafa kynjaskiptingu sem jafnasta.

 
Markmið Ábyrgð Aðgerð Eftirfylgni/tími

 Að karlar og konur njóti sömu kjara fyrir sambærileg og jafnverðmæt störf.

 Skólameistari

Viðmið við ákvörðun launa sé skýr og öllum ljós, enda miðuð við kjarasamning. Launagreining framkvæmd

 

 Stöðumat árlega.

 

Jafnréttisfulltrúi

Jafnréttisnefnd

Fá reglulega kyngreindar upplýsingar frá stjórnendum skólans og samstarfsnefndum

 Stöðumat árlega

 

 

Þátttaka í nefndum og ráðum

 

Unnið skal markvisst að því að jafna fjölda kvenna og karla í nefndum og ráðum á vegum skólans. Þegar óskað er eftir tilnefningum í nefndir og ráð skal minnt á að tekið sé mið af 15. gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008, en þar segir:

 

Við skipun í nefndir, ráð og stjórnir á vegum ríkis og sveitarfélaga skal þess gætt að hlutfall kynjanna sé sem jafnast og ekki minna en 40% þegar um fleiri en þrjá fulltrúa er að ræða. Þetta gildir einnig um stjórnir opinberra hlutafélaga og fyrirtækja sem ríki eða sveitarfélag er aðaleigandi að.

Þegar tilnefnt er í nefndir, ráð og stjórnir á vegum ríkis og sveitarfélaga skal tilnefna bæði karl og konu. Tilnefningaraðila er heimilt að víkja frá skilyrði 1. málsl. þegar hlutlægar ástæður leiða til þess að ekki er mögulegt að tilnefna bæði karl og konu. Skal tilnefningaraðili þá skýra ástæður þess. Skipunaraðila er heimilt að víkja frá ákvæði 1. mgr. ef undanþáguheimild 2. mgr. á við.

 

 

  
Markmið    Ábyrgð  Aðgerð  Eftirfylgni/tími
 Að jafn margir karlar og konur sitji í nefndum og ráðum á vegum skólans að teknu tilliti til kynjahlutfalls starfsfólks. Skólameistari
Aðstoðarskólameistari
Mannauðsstjóri
Jafnréttisfulltrúi
 Taka saman upplýsingar um skiptingu kynja í nefndum og ráðum á vegum skólans Jafnréttisnefnd og mannauðsstjóri kynna stöðuna á skólafundi í upphafi hvers skólaárs.

Auglýsingar og upplýsingagjöf

Í auglýsingum skulu störf vera ókyngreind og höfða til beggja kynja. Þegar birtar eru tölfræðilegar upplýsingar á vegum skólans skulu þær jafnan kyngreindar, eftir því sem við á.

 

 
 Markmið  Ábyrgð Aðgerð Eftirfylgni/tími
Auglýsingar innan skólans séu ókyngreindar og höfði til beggja kynja. Skólameistari
Mannauðsstjóri
Jafnréttisfulltrúi

Fulltrúi nemenda

Kanna auglýsingatöflur skólans Jafnréttisfulltrúi fylgist með að unnið sé samkvæmt áætluninni, kannar stöðuna tvisvar á ári (einu sinni á hvorri önn) og upplýsir jafnréttisnefnd.
Að auglýsingar mismuni ekki kynjum og höfði til beggja kynja. Skólameistari
Aðstoðarskólameistari
Mannauðsstjóri
Kanna auglýsingar sem birtast frá skólanum Jafnréttisfulltrúi fylgist með að unnið sé samkvæmt áætluninni, kannar stöðuna tvisvar á ári (einu sinni á hvorri önn) og upplýsir jafnréttisnefnd.
Að tölfræðilegar upplýsingar séu kyngreindar eftir því sem við á. Skólameistari
Aðstoðarskólameistari
Mannauðsstjóri
Leitast við að kyngreina upplýsingar á vef og í fréttatilkynningum Jafnréttisfulltrúi fylgist með að unnið sé samkvæmt áætluninni, kannar stöðuna tvisvar á ári (einu sinni á hvorri önn) og upplýsir jafnréttisnefnd.

 Stöðuveitingar og störf

Jafnréttissjónarmið á að meta til jafns við önnur mikilvæg sjónarmið sem ráða við stöðuveitingar. Markmiðið er að halda sem jöfnustu hlutfalli kynja í störfum innan skólans. Þess skal gætt að einstaklingum sé ekki mismunað vegna kynferðis við úthlutun verkefna eða þegar teknar eru ákvarðanir um framgang í störfum. Jafnframt skulu bæði kyn njóta sömu tækifæra til að axla ábyrgð.

 

 
Markmið   Ábyrgð   Aðgerð   Eftirfylgni/tími 
Að jafna fjölda karla og kvenna í sambærilegum störfum í skólanum 
Skólameistari
Aðstoðarskólameistari
Mannauðsstjóri 

Samantekt á kynjahlutföllum allra starfshópa skólans ásamt yfirliti yfir auglýst störf, umsækjendur og ráðningar.

Í starfsauglýsingum eru bæði kynin hvött til að sækja um. Ef ástæða er til þá má auglýsa eftir því kyni sem hallar á sbr. 3.mgr.26.gr. jafnréttislaga

Fylgjast markvisst með úthlutun verkefna og tilfærslum innan skólans.

 Jafnréttisnefnd fer yfir stöðuna árlega í árslok.
 
   Starfsþjálfun og endurmenntun

Konur og karlar skulu njóta sömu möguleika til endurmenntunar og starfsþjálfunar. Endurmenntunarstefna skólans skal endurspegla slík markmið og safnað skipulega upplýsingum um endurmenntun starfsfólks. Gætt er að kynjum sé ekki mismunað hvað varðar starfsþjálfun og endurmenntun sem í boði er á hverjum tíma.

 
  
Markmið Ábyrgð Aðgerð   Eftirfylgni/tími 

Að konur og karlar njóti sömu möguleika til starfsmenntunar og starfsþjálfunar.

Að námstilboð skólans höfði bæði til karla og kvenna og mismuni ekki kynjum.

 
Skólameistari
Mannauðsstjóri 

Kyngreind samantekt með upplýsingum um þátttöku í endurmenntun.

Fylgjast markvisst með kynjahlutfalli á námskeiðum á vegum skólans.

 Jafnréttisnefnd fer yfir stöðuna árlega í árslok

 
 Kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni  – hatursorðræða og/eða móðgandi ummæli

 Kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni er ekki liðin innan Flensborgarskólans:
 

      Allir starfsmenn eiga rétt á því að komið sé fram við þá af virðingu og að þeir sæti hvorki kynbundnu ofbeldi, kynferðislegri né kynbundinni áreitni. Kynbundið áreiti er hegðun sem tengist kyni þess sem fyrir henni verður, er í óþökk viðkomandi og hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi og skapa aðstæður sem eru ógnandi, fjandsamlegar, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi fyrir viðkomandi. 

      Kynferðisleg áreitni er kynferðisleg hegðun sem er ósanngjörn og/eða móðgandi og í óþökk þess sem fyrir henni verður. Kynferðisleg áreitni getur verið líkamleg, orðbundin eða táknræn.

      Kynbundin áreitni er hvers kyns ósanngjörn og/eða móðgandi hegðun, sem tengist kyni þess sem fyrir henni verður, er í óþökk og hefur áhrif á sjálfsvirðingu þess sem fyrir henni verður. Áreitnin getur verið líkamleg, orðbundin eða táknræn hegðun.

      Kynbundið ofbeldi er ofbeldi, hótun um ofbeldi, þvingun eða handahófskennd svipting frelsis á grundvelli kyns, bæði í einkalífi og á opinberum vettvangi, sem leiðir til eða gæti leitt til líkamlegs, kynferðislegs eða sálræns skaða eða þjáninga þess sem fyrir því verður. Hatursorðræða og/eða móðgandi ummæli/hegðun sem tengist litarhætti, kynhneigð, þjóðernisuppruna, fötlun o.fl., grefur undan sjálfsvirðingu þess sem fyrir henni verður og hefur oft það að markmiði að styrkja neikvæðar staðalmyndir um viðkomandi minnihlutahóp.

 

 Telji starfsfólk sig verða fyrir kynbundnu ofbeldi, kynferðislegri eða kynbundinni áreitni má leita til skólameistara, mannauðsstjóra, trúnaðarmanna stéttarfélaga eða jafnréttisfulltrúa skólans eins og fram kemur í starfsmannastefnu. Í framhaldi er unnið í málinu í samráði við þann sem telur á sér brotið. Haft er samband við aðila málsins og hvorum/hverjum aðila um sig gefinn kostur á að tjá sig um málsatvik. Leitað er sátta ef svo ber undir en málinu komið í lögformlegan farveg takist það ekki eða grunur leikur á að lögbrot hafi verið framið. Á öllum stigum skal tryggt að aðilum máls sé veittur viðhlítandi stuðningur, vilji þeir á annað borð þiggja slíkt.

 

Fræðslu um kynbundið ofbeldi, kynbundna og kynferðislega áreitni skal auka, til að stuðla að því að allt starfsfólk verði meðvitað um málefnið, geti greint slíkt atferli og brugðist við því ef svo ber undir, sbr 22. gr. jafnréttislaga sem segir að yfirmenn stofnana og félagasamtaka skulu gera sérstakar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að starfsfólk, nemar og skjólstæðingar verði fyrir kynbundnu ofbeldi, kynbundinni áreitni eða kynferðislegri áreitni á vinnustað, stofnun, í félagsstarfi eða skólum.

 

 
Markmið Ábyrgð   Aðgerð   Eftirfylgni/tími 

 Kynbundið ofbeldi, kynferðisleg og kynbundin áreitni er ekki liðin í Flensborgarskólanum

 Skólameistar

Aðstoðarskólameistari

Mannauðsstjóri

 Allir eru meðvitaðir um  að kyndbundið ofbeldi, kynferðisleg- og kynbundin áreitni er ekki liðin við skólann.

Stöðumat/árlega.

Jafnréttisfulltrúi kynnir málin fyrir jafnréttisnefnd í apríl á hverju ári. 

Auka skal fræðslu um kynbundið ofbeldi, kynbundna og kynferðislega áreitni til að gera starfsfólk meira meðvitað


Skólameistari

Aðstoðarskólameistari

Mannauðsstjóri

Jafnréttisfulltrúi

 Fræðslufundur/erindi um kynbundið ofbeldi, kynbundna áreitni eða kynferðislega áreitni

Framfylgt á almennum skólafundi í upphafi skólaárs
 
 
 
  
 
 
 

 

 Starfsmannastefna

Jafnréttissjónarmið og leiðir til að vinna að jafnri stöðu kynjanna verða að vera virkur þáttur í starfsmannastefnu skólans. Í starfsmannastefnunni skal:

     taka mið af jafnrétti þegar fjallað er um líðan starfsfólks á vinnustað og starfsanda.

     vera ljóst hvernig starfsfólki er gert kleift að samræma starfsskyldur sínar og skyldur gagnvart fjölskyldu með sveigjanlegum vinnutíma, hlutastörfum eða annarri vinnuhagræðingu, eftir því sem við verður komið.

Jafnréttisáætlun og starfsmannastefna skólans skulu vera samhljóma í þeim atriðum sem varða jafnréttismál. Samráð skal haft við jafnréttisfulltrúa og jafnréttisnefnd við endurskoðun starfsmannastefnu og þessir aðilar mega fylgjast með framkvæmd hennar.

Markmið     Ábyrgð
    Aðgerð
    Eftirfylgni/tími

 Starfsfólki Flensborgarskólans er gert kleift að samræma fjölskyldulíf og vinnu, m.a. með sveigjanlegum viðverutíma.

 
Skólameistari
Aðstoðarskólameistari
Mannauðsstjóri 

Skipulag stundatöflu hefur að hluta til tekið mið af óskum kennara um starfstíma. Unnið verður enn frekar að því að gera stundatöflu sveiganlega

Unnið í samráði við viðkomandi starfsmann. Athugað í upphafi hverrar annar.

 Tími til undirbúningsvinnu sé svegjanlegur Kennarar - samkvæmt kjarasamningi
Að ábyrgð á undirbúningsvinnu sé hjá kennurum, óháð stað og stund.
 Árlegt stöðumat
Að karlar og konur þekki og nýti sér réttinn til fæðingarorlofs Skólameistari
Aðstoðarskólameistari
Mannauðsstjóri 
Að upplýsingar um réttindi séu aðgengilegar og skýrar. Athugað í upphafi meðgöngu eða þegar starfsfólk tilkynnir áætlaða fæðingu.

 

 
 
II. hluti: Skólinn sem menntastofnun
 
 Leggja skal áherslu á jafnréttissjónarmið í allri kennslu:

 

Allt starfslið skólans skal ávallt halda vöku sinni í jafnréttismálum. Jafnréttismál varða alla, bæði nemendur og starfsfólk og því verða tengsl jafnréttisnefndar skólans og jafnréttisnefndar nemenda styrkt eftir föngum, enda mikilvægt er að í öllu skólastarfi, jafnt í kennslustundum sem í öllum samskiptum, séu ákvæði jafnréttislaga höfð að leiðarljósi. Jafnframt er, eins og segir í aðalnámskrá framhaldsskólanna 2011 2. útgáfa 2015 (bls 19.),

Mikilvægt að draga fram að ýmsir búa við margþætta mismunun þegar fleiri slíkir þættir tvinnast saman, til dæmis kyn og fötlun, kynhneigð og þjóðerni, aldur og búseta. Í þessu skyni er eðlilegt að nýta sér í skólastarfinu þekkingu sem nýjar fræðigreinar, svo sem kynjafræði, hinseginfræði, fjölmenningarfræði og fötlunarfræði, hafa vakið athygli á. Undir jafnréttismenntun fellur m.a. nám um kyn og kynhneigð. Með grunnþættinum jafnrétti er einnig lögð áhersla á að fram fari nám um menningu, þjóðerni, tungumál, trúarbrögð og lífsskoðanir.

 

 Kennsla skal vera jafnréttismiðuð sem meðal annars felur í sér að kennarar beita sér samkvæmt eftirfarandi viðmiðum eins og kostur er, m.a. á eftirfarandi hátt:

     Kennsluaðferðir eru fjölbreyttar.

     Nemendur eru hvattir sérstaklega til dáða á sviðum sem eru hefðbundin fyrir annað kynið;  drengir eru t.a.m. hvattir til dáða á hefðbundnum „stúlknasviðum“ og stúlkur séu hvattar til dáða á hefðbundnum „drengjasviðum“. Þannig eru bæði kynin hvött til að taka „örugga áhættu“ við að draga menningarbundin kynjahlutverk í efa.

      Haft er í huga að kynin hafa oft og tíðum ólík áhugamál og ólíka lífsreynslu.

      Í námsgreinum, þar sem öðru kyninu gengur almennt betur, eru markvisst notaðar aðferðir og efni til að hvetja alla nemendur til dáða.

     Fjallað er um námsefnið frá ýmsum sjónarhornum og ólíkar heimildir notaðar.

     Þess er gætt að vitna í sérfræðinga af báðum kynjum eftir því sem tök eru á.

     Kennarar gæta óhlutdrægni bæði hvað varðar hegðun og námsefni og benda nemendum á leiðir til að koma auga á og vinna gegn misrétti.

     Starfsfólk er til fyrirmyndar um jafnréttismiðaða framkomu og gera ekki greinarmun á kynjum í framkomu sinni og í kennslu.

     Starfsfólk nýti tækifæri til, ef aðstæður koma upp, að kenna nemendum að greina ólíkar aðstæður sem geta leitt til mismunar á jafnrétti kynjanna.

 Fræðsla til handa nemendum:

 

Nemendur skulu fá fræðslu um jafnrétti kynjanna. Í þeirri fræðslu skal leggja áherslu á styrkleika beggja kynja, skyldur og réttindi. Mikilvægt er að nemendur af báðum kynjum komi fram fyrir hönd skólans og nemendur séu meðvitaðir um gildi jafnræðis kynjanna í stjórnum, ráðum og annarri starfsemi nemendafélagsins.

 

Kynbundið ofbeldi, kynbundin og kynferðisleg áreitni er ekki liðin innan Flensborgarskólans:

 

      Allir nemendur eiga rétt á því að komið sé fram við þá af virðingu og að þeir sæti hvorki kynferðislegri né kynbundinni áreitni. Kynbundið áreiti er hegðun sem tengist kyni þess sem fyrir henni verður, er í óþökk viðkomandi og hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi og skapa aðstæður sem eru ógnandi, fjandsamlegar, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi fyrir viðkomandi. 

      Kynferðisleg áreitni er kynferðisleg hegðun sem er ósanngjörn og/eða móðgandi og í óþökk þess sem fyrir henni verður. Kynferðisleg áreitni getur verið líkamleg, orðbundin eða táknræn.

      Kynbundin áreitni er hvers kyns ósanngjörn og/eða móðgandi hegðun, sem tengist kyni þess sem fyrir henni verður, er í óþökk og hefur áhrif á sjálfsvirðingu þess sem fyrir henni verður. Áreitnin getur verið líkamleg, orðbundin eða táknræn hegðun.

 

Kynbundið ofbeldi er ofbeldi, hótun um ofbeldi, þvingun eða handahófskennd svipting frelsis á grundvelli kyns, bæði í einkalífi og á opinberum vettvangi, sem leiðir til eða gæti leitt til líkamlegs, kynferðislegs eða sálræns skaða eða þjáninga þess sem fyrir því verður. Hatursorðræða og/eða móðgandi ummæli/hegðun sem tengist litarhætti, kynhneigð, þjóðernisuppruna, fötlun o.fl., grefur undan sjálfsvirðingu þess sem fyrir henni verður og hefur oft það að markmiði að styrkja neikvæðar staðalmyndir um viðkomandi minnihlutahóp.

Kynbundið ofbeldi, kynferðisleg og kynbundin áreitni:

Telji nemandi að brotið hafi verið gegn honum eða öðrum nemendum í Flensborgarskólanum skal hann leita til námsráðgjafa, umsjónarkennara eða aðstoðarskólameistara sem í samráði við viðkomandi finna hverju máli farveg. Vegna nemenda undir 18 ára aldri skal ávallt og án tafar haft samband við forráðamenn þeirra. Í framhaldi er unnið í málinu í samráði við þann sem telur á sér brotið og eftir atvikum forráðamenn hans. Haft er samband við aðila málsins og hvorum/hverjum aðila um sig gefinn kostur á að tjá sig um málsatvik. Leitað er sátta ef svo ber undir en málinu komið í lögformlegan farveg takist það ekki eða grunur leikur á að lögbrot hafi verið framið. Þá skal tafarlaust gera nemendaverndarráði viðvart. Á öllum stigum skal tryggt að aðilum máls sé veittur viðhlítandi stuðningur, vilji þeir á annað borð þiggja slíkt.

 
Markmið   Ábyrgð   Aðgerð   Eftirfylgni/tími 
Að karlar og konur hafi sömu tækifæri til náms.  Skólameistari
Aðstoðarskólameistari
Áfangastjóri
Jafnréttisfulltrúi
 Aðgengi að námi sé óháð kynferði. Árlegt stöðumat. Jafnréttisfulltrúi kynnir málin fyrir jafnréttisnefnd í apríl á hverju ári.
Að námsframboð skólans höfði bæði til karla og kvenna og mismuni ekki kynjum. Skólameistari
Aðstoðarskólameistari
Áfangastjóri
Jafnréttisfulltrúi

Fylgjast markvisst með kynjahlutfalli í námi á vegum skólans  Árlegt stöðumat. Jafnréttisfulltrúi kynnir málin fyrir jafnréttisnefnd í apríl á hverju ári 
Jafnréttismiðuð kennsla  Skólameistari
Aðstoðarskólameistari
Kennarar
 

Kannað verður hvernig jafnréttissjónarmið falla inn í  hefðbundna kennslu. Hluti af kennslumati. Jafnréttisnefnd fer yfir stöðuna árlega í árslok. 
 
Tölulegar upplýsingar um jafnréttismál
 
Hér eru nokkrar forvitnilegar upplýsingar um hlutföll kynja í Flensborg, svo sem hlutföll meðal starfsmanna og skiptingu nemenda.
Jafnréttisnefnd skólans fjallar um jafnréttismál. Í henni sitja sitja:

Borghildur Sverrisdóttir, formaður og jafnréttisfulltrúi skólans

Elín Guðmundardóttir

Áslaug Þórðardóttir

Styrmir Reynisson

Flensborgarskólinn í Hafnarfirði hefur innleitt jafnlaunakerfi sem nær til alls starfsfólks. Kerfið inniheldur jafnréttisáætlun og byggist jafnlaunastefna Flensborgarskólans á henni. Markmið jafnlaunakerfis Flensborgarskólans er að tryggja launajafnrétti kynjanna. Konum og körlum skulu greidd sömu laun fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf og þar með tryggja jafna stöðu kynjanna innan Flensborgarskólans. Jafnlaunastefnan felur í sér skuldbindingar um stöðugar umbætur, eftirlit og viðbrögð.
Skólameistari ber ábrgð á jafnlaunakerfinu og að það sé í samræmi við lög nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Stjórnendur bera ábyrgð á innleiðingu og viðhaldi í samræmi við jafnlaunastaðalinn. Stjórnendur bera ábyrgð á að rýna skýrslur um jafnlaunakerfi, gæði þess og skilvirkni, sem og að mæla fyrir um tillögu um úrbætur.
Stjórnendur skólans skulu setja fram jafnlaunamarkmið og rýna jafnlaunakerfið árlega. Jafnlaunamarkmiðin ná til allra starfssviða Flensborgarskólans. Jafnlaunamarkmið skulu endurskoðuð út frá niðurstöðum launagreiningar og í samráði við jafnréttisnefnd skólans.
 
Til þess að framfylgja stefnunni mun Flensborgarskólin framkvæma launagreiningu árlega þar sem borin eru saman jafnverðmæt störf og sambærileg störf og kannað hvort munur mælist eftir kyni. Stjórnendur skulu vera meðvitaðir um að stöðugar umbætur þurfa að eiga sér stað. Stjórnendur skulu jafnframt skuldbinda sig til þess að viðhalda stöðugum umbótum, eftirliti og bregðast við launamun og þeim frávikum sem koma fram við rýni á jafnlaunakerfinu. 
 
Ef kann að koma óútskýrður munur á launum fyrir sambærileg störf skal sá munur skoðaður, leitað skýringa og unnið að úrbótum.