Starfsmannastefna

Starfsmannastefna Flensborgarskólans

Í starfsmönnum skólans býr mikill auður reynslu og þekkingar. Lykillinn að árangri er að skólinn hafi yfir að ráða hæfu og vel menntuðu starfsfólki, sem getur axlað ábyrgð og sýnt frumkvæði í starfi og þannig tekið virkan þátt í framþróun skólans.

Þess vegna er það stefna Flensborgarskólans að: 

 • Ráða til sín áhugasamt, traust og vel menntað starfsfólk og haga stjórnun og vinnu þannig að hæfileikar, dugnaður og frumkvæði hvers starfsmanns fái notið sín. 
 • Nýir starfsmenn fái strax nægilega aðstoð til að takast á við starfið og þeir geri sér strax fulla grein fyrir hlutverki sínu, ábyrgð og tengslum við aðra starfsmenn. 
 • Allir starfsmenn leggi sitt af mörkum til að efla góðan starfsanda í skólanum m.a. með gagnkvæmri virðingu, sanngirni og hjálpsemi í garð samstarfsfólks, nemenda og annarra sem njóta þjónustu skólans. 
 • Veita starfsmönnum svigrúm til að sinna tilrauna- og þróunarstarfi, námsefnisgerð og nýjungum. 
 • Hvetja til og stuðla að símenntun þannig að starfsfólk geti aflað sér þekkingar til að takast á við sífellt fjölbreyttari og viðameiri verkefni.  Í þessu felst einnig að skólinn hvetur leiðbeinendur til að afla sér kennsluréttinda. 
 • Möguleikar starfsmanna til starfsframa séu jafnir þannig að tryggt sé að hæfileikar hvers og eins nýtist sem best óháð kyni, aldri, trúarbrögðum eða litarhætti, sjá nánar í jafnréttisáætlun skólans.  
 • Séð verði til þess að starfsmenn fái hvatningu og umbun fyrir vel unnin störf. 
 • Skólinn leggi kapp á markvissa upplýsingagjöf til starfsmanna með tölvupósti og með reglulegum fundum. 
 • Gefa starfsmönnum, sem þess óska, kost á sveigjanlegum vinnutíma eftir því sem unnt er. 
 • Að tryggja  eins góða og heilsusamlega vinnuaðstöðu og unnt er. 
 • Að eiga gott samstarf við starfsmannafélag skólans, stéttarfélög kennara og annars starfsfólks og hafa samráð við trúnaðarmenn um ákvarðanir sem snerta vinnuaðstöðu og kjaramál. 
 • Verklagsreglur um forvarnir og viðbrögð gegn einelti og kynferðislegri áreitni má lesa í eineltisáætlun skólans.